Устав и правила

І. ПРЕАМБЮЛ

Днес, 26 януари 2002г., в гр.София, представителите на юридическите лица: (списъкът не се публикува)
Юридически лица, търговски партньори, водени от желанието да обединят усилията си за целенасочени, разно-странни и ефективни действия за регламентиране лоялност във взаимоотноше-нията между участниците на паза-ра, осигуряване висококачествени услуги на своите клиенти, единодушно осно-ваха “Национална Асоциация Хотел, Ресторант, Кафетерия” /ХоРеКа/ - сдружение с нестопанска цел, и приеха този устав.

ІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл.1.(1)Асоциация ”Национална Асоциация Хотел, Ресторант, Кафетерия - ХоРеКа” е доброволно и политически независимо сдружение на юридиче-ски лица с идеална цел, което се учредява с неопределен срок, неправителстве-на браншова организация, обединяваща производители и вносители на профе-сионално хотелско, ресторантско и барово оборудване. Оборудване за търговски обекти - юридически лица, регистрирани по съответния ред за извършване на стопанска дейност.
(2)Сдружението се създава с цел осъществяване на дейност с частна полза.
чл.2.Асоциацията е юридическо лице със седалище и адрес на управление: гр.София, общ.Възраждане, ул.“Света София” №8, ет.2, със собствена финансова сметка и печат.

ІІІ. ЦЕЛИ

чл.3. Асоциацията има за цел:
(1). Да развива, популяризира и утвърждава дейността на членовете си.
(2).Да утвърждава колегиалната общност от фирмите в бранша, имащи сходни проблеми и интереси и да съдейства за решаването и постигането им;
(3).Да утвърждава и популяризира високи критерии за професионално и от-говорно отношение при извършване на дейността;
(4).Да информира членовете си по всички въпроси, които имат или ще имат значение за дейността им
(5).Да съдейства на членовете си за осъществяване на контакти със сродни браншови организации и фирми от други страни.
чл.4. Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели са:
(1). представляване интересите на членовете си пред всички държавни, правителствени и неправителствени органи и организации в страната и чужбина;
(2). взаимодействие с всички компетентни и/или заинтересовани държавни, правителствени и неправителствени органи и организации в страната и чужбина;
(3). Подпомагане организирането на медийни изяви и издаването на литература, свързана с хотелско, ресторантско и барово оборудване.

ІV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

чл.5.Членуването в Асоциацията е доброволно.
чл.6.Членове на Асоциацията могат да бъдат фирми - юридически лица и/или Еднолични търговци, които споделят целите на асоциацията, готови да съдействат за тяхното изпълнение, приемат настоящия устав и които са:
(1).производители на професионално хотелско, ресторантско и/или барово оборудване . Оборудване за търговски обекти;
(2).директни вносители на професионално хотелско, ресторантско и/или барово оборудване. Оборудване за търговски обекти;
(3).осъществяващи дейност пряко свързана с хотела, ресторанта и търговските обекти;
чл.7.Членовете на Асоциацията плащат встъпителен и годишен членски внос, размерът и вноските на който се определя ежегодно от Управителния съвет.
чл.8.Членовете на Асоциацията трябва да отговарят на следните изисква-ния:
(1).Да имат утвърдено място на пазара и традиции в производството и/или предлагането на професионално хотелско, ресторантско и/или барово оборуд-ване;
(2).Да имат персонал не по-малко от 5 (пет) души за вносителите и 10 (де-сет) души за производителите.
(3).Да имат изградена собствена или подизпълнителска сервизна мрежа;
(4). Да не са вносители и/или дистрибутори на уборудване ІІ-ра употреба.
чл.9.Членове на Асоциацията са:
(1).Редовни - Учредителите и тези утвърдени от Общото Събрание;
(2).Асоциирани-юридически лица, които осъществяват дейност пряко свързана с хотела, ресторанта и търговските обекти;
чл.10.Редовните и асоциираните членове имат равни права и задължения, с изключение на това, че асоциираните членове могат да участват със съвещателен глас в заседанията на Общото събрание.
чл.11.Приемането и освобождаването на членовете в Асоциацията става с решение на Управителния съвет въз основа на писмено заявление, отправено до него. В определени случаи Управителният съвет на Асоциацията може да от-каже членство на нов кандидат без да посочи мотивите си, но уведомявайки в писмена форма кандидата за отказа. Кандидатите за членове представят препо-ръки от двама редовни членове на организацията и внасят встъпителна вноска.
чл.12. Членове, на които Общото Събрание им е отказало утвърждаване за редовни или асоциирани членове, получават обратно внесения от тях членски внос, като встъпителната вноска не се възстановява, и биха могли да кандидатстват отново за членове най-малко шест месеца след отказа на Общото Събрание.
чл.13.(1)За удостоверяване на членството в Асоциацията се издава представително удостоверение .
(2)Удостоверението се подписва от Председателя на Управителния Съвет и Председателя на Контролния Съвет и се подпечатва с печата на Асоциацията.
чл.14. Всеки редовен член на Асоциацията има право:
(1).Да участва чрез свои представители в Общото Събрание;
(2).Да упражни правото си на глас в Общото събрание чрез свои представи-тели, присъстващи на събранието.
(3).Да бъдат избирани негови представители в управителните и контролни органи на Асоциацията;
(4).Да получава от Управителния Съвет и Контролния Съвет информация за дейността на Асоциацията;
(5).Да участва в заседанията на Управителния Съвет и Контролния Съвет с право на съвещателен глас;
(6).Да отправя устни и писмени предложения и проекти до Управителния Съвет и Контролния Съвет, свързани с дейността на Асоциацията;
(7).Да бъде избиран или участва в работата на помощни органи към Асо-циацията и да ползва тяхното съдействие при осъществяване на своята дей-ност;
(8).Да посочва в своите документи и кореспонденция членството си в Асо-циацията;
(9).Да членува в други организации, чиито програмни цели не противоречат на принципите, целите и задачите на Асоциацията.
чл.15.Всеки редовен и асоцииран член на Асоциацията е длъжен:
(1).Да спазва Устава;
(2).Да отговаря на определените от Общото Събрание условия за членство в Асоциацията;
(3).Да изпълнява решенията на Общото Събрание и Управителния Съвет;
(4).Да съдейства за осъществяване целите и задачите на Асоциацията;
(5).Да плаща определения членски внос, както и да предоставя средства за изпълнение на целеви програми и други колективни прояви, за които предвари-телно е дал съгласието си;
(6).Да пази търговски тайни във връзка с участието му в дейността на Асо-циацията в съответствие с нормите за коректно и лоялно поведение;
(7).Да проявява колегиалност и етичност в отношенията си с останалите членове на Асоциацията;
чл.16.Прекратяване на членство:
(1).По собствено желание, чрез писмено известие отправено до Управител-ния Съвет;
(2).При ликвидация;
(3).При изключване.
(4).Системно неизпълнение на поетите задължения.
чл.17.Член на Асоциацията се изключва:
(1).Автоматично - при забава за внасяне на вноска от членския внос с пове-че от три месеца. Управителният Съвет констатира автоматичното самоизключ-ване;
(2).От Общото Събрание в следните случаи:
а) не отговаря на определените от Общото Събрание условия за членство в Асоциацията;
б) системно неизпълняване на задължения и нарушаване на Устава;
в) грубо накърняване и злепоставяне на интересите и авторитета на Асо-циацията или нейни членове.
чл.18.При прекратяване на членство в Асоциацията не се възстановяват встъпителната вноска и членския внос.
чл.19.Изключен член може да кандидатства отново за членство най-малко една година от момента на изключването му.
чл.20.(1) В канцеларията на Асоциацията се води регистър на редовните и асоциираните членове, в който се вписват:
1. официалните и публични данни за съответния член;
2. кога е приет за асоцииран член;
3. кога е приет за редовен член;
4. кога е преустановил членство и по каква причина.
(2)За воденето на регистъра на членовете на Асоциацията отговаря Изпълнителния Директор.

V. ВСТЪПИТЕЛНА ВНОСКА И ЧЛЕНСКИ ВНОС

чл.21.Встъпителната вноска и членския внос се определят с решение на Общото Събрание;
чл.22.Редовните и асоциирани членове заплащат встъпителната вноска и членския внос по сметката или в касата на Асоциацията.
чл.23.Встъпителната вноска се внася заедно със заявлението за членство.
чл.24.Членският внос за текущата година се плаща на две равни вноски:
(1).първата до 31 януари на същата година;
(2).втората до 30 юни на същата година.
чл.25.Членският внос за текущата година може да се плати изцяло и по-рано от предвидените срокове.
чл.26.Приет от Управителния Съвет асоцииран член внася реципрочно дължимия за текущата година членски внос до един месец след приемането му за такъв.
чл.27.(1). Редовен или асоцииран член, който забави плащането на вноска от членския си внос за текущата година с повече от три месеца се самоизключва от Асоциацията.

VІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.28. Организационната структура на Асоциацията включва:
(1). Общо Събрание;
(2). Управителен Съвет;
(3). Председател;
(4). Изпълнителен Директор;
(5). Контролен Съвет;
(6). Помощни органи, образувани към и устроени с решения на Общото Събрание или Управителния Съвет.
чл.29.(1).Председателят, Управителният Съвет и Контролният Съвет се из-бират от Общото Събрание с мандат от две години.
(2).При смяна на Председателя, Управителния Съвет и Контролния Съвет, или на техни членове, преди изтичане на мандата, новоизбраните довършват текущия мандат, след което се прави избор за нови Председател, Управителен Съвет и Контролен Съвет с нов двегодишен мандат.
чл.30.(1).За изборните длъжности на Асоциацията могат да бъдат избирани представители на членове на Асоциацията, не само измежду тези които са зако-нови или изрично упълномощени представители за заседание на Общото Съб-рание.
(2).В този случай членовете на Асоциацията представят допълнителен спи-сък със свои представители, за които са съгласни и предлагат да бъдат избрани в ръководен или контролен орган.
(3).Редовен член на Асоциацията може да бъде представен с не повече от един представител в изборните органи.

VІІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ

чл.31.Общото Събрание е върховен ръководен орган на Асоциацията. В не-го по право участват всички редовни членове.
чл.32.Редовните членове се представят в Общото Събрание от двама свои представители.
чл.33.Представители на членовете на Асоциацията в Общото Събрание могат да са:
(1).техните законни представители;
(2).изрично упълномощени лица.
чл.34.(1).Общото Събрание:
1.изменя, допълва или отменя и приема изцяло нов Устав;
2.взема решение за прекратяване на Асоциацията;
3.взема решение за сливане на Асоциацията с други обществени организа-ции;
4.взема решение за членството на Асоциацията в други организации от страната и чужбина;
5.взема решения за сдружаване на Асоциацията с други организации от страната и чужбина;
6.приема основните насоки за дейността на Асоциацията;
7.избира Председател;
8.избира Управителен Съвет или отделни негови членове;
9.избира Контролен Съвет или отделни негови членове;
10.утвърждава програма за работа на Управителния Съвет;
11.разглежда, обсъжда и приема отчетите на Управителния Съвет и Кон-тролния Съвет;
12.освобождава от длъжност и отговорност Председателя;
13.освобождава от длъжност и отговорност членовете на Управителния Съвет и Контролния Съвет, като цяло или по отделно;
14.отменя решения на избрани от него ръководни органи, в случаите, когато те противоречат на законодателството или Устава, или нарушават интересите и авторитета на Асоциацията;
15.определя условията за членство;
16.утвърждава асоциираните членове за редовни;
17.определя встъпителната вноска;
18.определя членския внос;
19.образува помощни органи за постигане на конкретни цели и приема пра-вилата им за работа;
20.разглежда, обсъжда и приема отчетите за дейността на всички помощни органи образувани от него;
21.взема решения за придобиване и продажба на недвижими имоти или уч-редяване на вещни права върху тях;
22.утвърждава и изменя символиката на Асоциацията;
23.приема годишния бюджет на Асоциацията;
24.взема решение за свикване на извънредно заседание на Общото Събра-ние с определена дата, място, час и дневен ред, и задължава Управителния Съвет да го свика при същите условия по определения ред за свикване;
25.взема решения по всички неуредени в Устава въпроси.
(2).Решенията на Общото Събрание се взимат с мнозинство, а по т.1, т.2 и т.3 с мнозинство две трети от присъстващите.
чл.35.Общото Събрание провежда редовни и извънредни заседания, които могат да бъдат открити и закрити, като:
(1).Редовните заседания се свикват от Управителния Съвет поне веднъж годишно;
(2).За решаване на важни и неотложни въпроси Общото Събрание се свик-ва на извънредно заседание чрез Управителния Съвет като инициатива и искане за това могат да имат:
1. Управителния Съвет;
2. Председателя;
3. Контролния Съвет;
4. една десета от редовните членове на Асоциацията.
(3).Инициаторите предлагат дата, място, час и дневен ред на заседанието, с които Управителния Съвет е длъжен да се съобрази и задължително включва в дневния ред на насроченото заседание всички въпроси поставени в дневния ред на инициаторите.
(4).За извънредно заседание, по инициатива и искане на Председателя, Контролния Съвет и една десета от членовете на Асоциацията, Управителният Съвет взема решение за насрочването му в двуседмичен срок от датата на де-позиране на искането от инициаторите в канцеларията на Асоциацията.
(5).Ако Управителният Съвет не свика заседание на Общото Събрание по искането на една десета от редовните членове на Асоциацията в двуседмичен срок, то се свиква от районния съдия по седалището на Асоциацията.
чл.36. Редовно или извънредно заседание на Общото Събрание се насрочва до един месец от решението на Управителния Съвет за свикването му.
чл.37.За свикване на редовни или извънредни заседания на Общото Съб-рание, Управителния Съвет изпраща покани до всички членове, които съдържат датата, мястото и часа на заседанието, както и дневния ред на същото. Члено-вете на Асоциацията трябва да бъдат предупредени за това най-малко четири-надесет дни преди датата на заседанието.
чл.38.(1).Общото Събрание не може да взема решения по въпроси, които не са вписани предварително в дневния ред на заседанието.
(2).Това не важи за отстраняване на членове на Управителния Съвет и за избиране на нови членове на тяхно място.
чл.39.Общото Събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от всички негови редовни членове. Ако на посочените дата, място и час на засе-данието не се явят нужния брой редовни членове, заседанието се отлага за един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и се счита за закон-но, колкото и редовни членове да се явят.
чл.40.(1).В Общото Събрание всеки редовен член е представен с не повече от двама свои представители и има право на един глас.
(2).Един редовен член не може да упълномощи друг редовен член да гласу-ва от негово име в Общото Събрание.

1 | 2

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2023